Bhagavad Gita In Malayalam Pdf | മലയാളത്തിൽ ഭഗവദ്ഗീത (Free Download)

Bhagavad Gita Pdf In Malayalam

Shirmad Bhagavad Gita is a Sanatan Dharma scripture that contains a conversation between Lord Krishna and the warrior Arjuna on the battlefield, discussing topics such as duty, dharma, and self-realization.

കർത്തവ്യം, ധർമ്മം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സനാതന ധർമ്മ ഗ്രന്ഥമാണ് ഷിർമദ് ഭഗവദ്ഗീത.

👇👇Bhagavad Gita In Malayalam Download👇👇
(ഇവിടെ നിന്ന് ഭഗവദ്ഗീത മലയാളത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക)

ഭഗവദ്ഗീത മറ്റ് ഭാഷകളിൽ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: 👉👉 ഭഗവദ്ഗീത Pdf

Bhagavad Gita In Malayalam Pdf

Bhagavad Gita in Malayalam pdf is a Hindu scripture that forms a part of the Indian epic known as Mahabharata. It was originally written in Sanskrit and is believed to have been composed between the 5th and 2nd century BCE.

Bhagavad Gita In Malayalam Pdf

The text is also referred to as the Gita, and it is often used as an introductory text to Hinduism for Western audiences.

The story is narrated through a dialogue between Arjuna, a warrior prince, and his charioteer, Lord Krishna. Krishna explains that Arjuna must fulfill his dharma as a warrior, while Arjuna is hesitant to go into battle. Krishna also discusses the four classical schools of yoga, including Jnana, Bhakti, Karma, and Raja, which are different paths to self-realization.

The Bhagavad Gita describes yoga as the process by which a person can connect with the Absolute.

ഭഗവത്ഗീത മലയാളം pdf

മഹാഭാരതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥമാണ് മലയാളത്തിലെ ഭഗവദ്ഗീത pdf.

ഇത് ആദ്യം എഴുതിയത് സംസ്കൃതത്തിലാണ്, ഇത് ബിസി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പാഠത്തെ ഗീത എന്നും വിളിക്കുന്നു, ഇത് പലപ്പോഴും പാശ്ചാത്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ആമുഖമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. യോദ്ധാവായ രാജകുമാരനായ അർജുനനും അവന്റെ സാരഥിയായ ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് കഥ വിവരിക്കുന്നത്.

ഒരു യോദ്ധാവെന്ന നിലയിൽ അർജ്ജുനൻ തന്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റണമെന്ന് കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ മടിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം, ഭക്തി, കർമ്മം, രാജ എന്നിവയുൾപ്പെടെ യോഗയുടെ നാല് ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂളുകളെക്കുറിച്ചും കൃഷ്ണ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അവ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വ്യത്യസ്ത പാതകളാണ്.

ഭഗവദ്ഗീത യോഗയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമ്പൂർണ്ണതയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന പ്രക്രിയയാണ്.

Bhagavad Gita Story In Malayalam

കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ യോദ്ധാവായ രാജകുമാരനായ അർജ്ജുനനോട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവദ്ഗീത. വലിയ ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പാഠം.

ഗീത ധർമ്മത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കടമയുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു, കൂടാതെ ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താതെ അവരുടെ കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ വ്യക്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ജനന-മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായി നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഈശ്വരഭക്തിയുടെയും പ്രാധാന്യവും ഇത് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

പാഠം 18 അധ്യായങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഓരോന്നും ആത്മീയതയുടെയും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാന ആശയങ്ങളിൽ കർമ്മ യോഗ, ജ്ഞാന യോഗ, ഭക്തി യോഗ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കർമ്മയോഗം ഫലങ്ങളോട് ആസക്തി കൂടാതെ ഒരുവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു, അതേസമയം ജ്ഞാനയോഗം അറിവിന്റെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഭക്തി യോഗയാകട്ടെ, ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

മഹാത്മാഗാന്ധിയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ഉൾപ്പെടെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നിരവധി വ്യക്തികളെ ഗീതയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പഠിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

👇👇Bhagavad Gita In Malayalam Pdf Download👇👇
(ഇവിടെ നിന്ന് ഭഗവദ്ഗീത മലയാളത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക)

नमस्ते। धन्यवाद!!

REPORT THIS PDF
If you encounter any issues with the download of this PDF, such as a broken link, extended download times, or concerns about copyright infringement, please do not hesitate to contact us at [email protected] or report it through our Contact Us page. We are committed to ensuring the quality and legality of our content. If we find any problem we will promptly rectify the issue or remove the content within 24 hours.

Leave a Comment